Øyvind M. Skaar

 

 

Øyvind Skaar — tør vi gå bak den tilnærmet plettfrie fasaden?

 

 

Om jeg var konge…

Kong Salomon med nok en rettvis avgjørelse.

Ett sted langt innenfor mine skitneste fantasier, finnes en liten ubesudlet dal av renhet. Den skjønneste tanke om det perfekte samfunn. Et samfunn som er slik man tenkte at samfunn skulle være, den gang da man først begynte å tenke på fellesskap som en substansiell idé. Landet Øyvinia ligger på grensen til det smakløse, et sted mellom de store tåreelver.

I dette vesle idylliske monarkiet, Øyvinia, lever innbyggerne i ekstatisk harmoni med seg selv og hverandre. Annen hver dag markeres landets elskede monark, Øyvind I, med barnetog og svulstige hyllningstaler. På ukens tredje og femte dag feires dagen til ære for kongerikets Pontifex Maximus — den samme Øyvind I. Den syvende dagen er erklært kongelig hviledag. Det er forbudt med fjernsyn og dukketeater i Øyvinia, og det synes alle er bra.

I det lille landet har ikke folk mye penger. Men pengene er veldig vakre. Inflasjon er naturlig nok forbudt, da diskontering av det kongelige portrett er å se på som helligbrøde.

Alle Kongens venner og slektninger er utnevnt til ministre uten portefølger. Resten av landets befolkning nyter sysselsetting i forvaltningen.

En vesentlig del av denne arbeidsstokken er ansatt ved hoffet, i full sving med støvsuging, oppvask og underholdning av det kongelige overhode og hans kabinett. (For det var jo ikke tillatt med fjernsyn, må vite!)

 

Fortsetter

 

«Takk, det greier seg!»

 

ØYVIND I - "Alt for penger"

 

Hver femte virkedag har innbyggerne «Øyvind-dag». Da har alle betalt ferie fra de viktige stillingene sine for å restituere seg. De som har passert 33 vil i tillegg få en ekstra betalt feriedag i denne sammenhengen, for selvstuderende forberedelser til pensjonisttilværelsen ved fylte 35 år.

Da går de ut i ATH, aktiv hyllningstjeneste, der de neste 35 årene brukes til å utarbeide og tilrettelegge nye former for tilbedelse av Det Kongelige Overhodet. Det rituelle aspekt er i stor utstrekning de eldres ansvar.

Øyvindianerne betaler ikke skatt i ordets rette forstand. Derimot hentes «tiende» etter prinsippet yt etter vilje, få etter behov.

Dette fungerer utmerket, da all vilje i stor utstrekning er i Kongens personlige eie. (Dette er nedfelt i grunnloven.) Det samme gjelder i alle praktiske henseender for behov.

 

Fortsetter

 

                ^ //(73sOOsGOSSSeSGGGGO6C%7%%t7((^
                (SSSSSSSeeeSSQQKQSKQSSSGGOOGs66C33t%t^
              ~~%6SKSQQeSQK#R#R###QRQGSQSQSOGGGOOGs%%C%(~~^
             (CsGeQQQQKQQ#KQQK##@@B@R#KSSS##SQQSeeOC3C%(63%(^
            ~%3OOGeQQQQQQQQQ###QSQSQQ#KGGeeQR#K#QSG63C773s6(/(/
          t6( 7eSGSGSSQ#KQKQKQQQQSQQK#B#QQSGeQ####KQGGSs66Gs6t7/
         /COGsOSGQKKQQKKKQQSSQ##SSQSK#BR##KSSQQ#QQKKSKQs3OSGs%7/^^^
         /tOGQSSQSR##KQQ#R##K#S#RBR#SK#R@B@@RK#Q#QQeGSQQQCSeSeOs3%7%3
         (GGSSQQKKK#KQSQ#R#RRRR#KRR#K#R#RBRRQRRBR#QSSQSSGGeGsCs3337t/
        ^(OSSQQKQQKRR#####RB@@@BRRBB##Q#KRRR@@RR#R#QSGOGeOOSGOC%%se6t/
        (OeeSQSQSQ#QQKSQSQ#R#R@@@@@RR##QSKK##RRR#QQQSGGGsOeGsGGC377GOCt(
        tOSQQQSK#QQQKQQKSQQ#K#RRRR@#K###QQ#RK#R#KSSeGGGeSseGOOsC%((COC%(/^
       (GGSeQQQQKQSQQ#KR#KK#QK#QQSeGSSeSQSSQKQGQSOOOOOSKGOGOGO667(~(OO6((((/
       ~GSQQ###R#QQ##QQ#QQSQSSGGOOOGGGGGeSSSQ#KKSSGOGOOSSGOGeGGs6C(~(3C6%((///
      tOGSQQKK##QQQ#KQSGGOsss66CCCC33C3C6sOOeSQSOOOGO6ss66OOOOOss37~^(%CC%7///
      %QSSQQQKQSQSSQQSGssCCCC33%3%%%77%%3333CCC6sss6s6CC3CCC3C3CCsCt((3%%%%((//^
     /GQ##QK##QQQ##SeOOsC3C3%3%%%33%%%%%%%%%333%%CC33C33CCCC33%%%C37~/7%73%t//^
     7Q##QKQKKKKRQSOssCCC%%33%%%777t7777777777777%7%7%%%7%t((((((t((~/(((7%t^ ^/
     %SQ#R#Q#RBRKSGOs63C33%%77777777777ttt777777t7ttt777tt((~~~/////((73%3(~~7~/^
     sQ###QQK###eOsC3C3%%%%7777777tttttttttttttttt(((((((((((~///^///~(%6Oes((/
     ^ORR##Q##KQSO663%3%%%%7%77tttt7tttt7tt(tttttt((((t((((((~///^///^//tsGQG(//^
     /sR@#QQQ#KSGs6333%%3777777tt7tttt77tt77((((t(((ttt(t((((~~///////^/~3OeO%(7~/
     ^6KK#RQ##KeO633%7%%%7777tttt7tt(t(tt7((tt((((((((((((((~~////////^^/%OG6%t(~((
     ^6###RQ##SGO63%%%%%%77777777t7t((ttt7((tttttt(((tt(((((~~~///////^ ^7sGs(3((((^
     7#SQ##Q##QGsC%777777%%%%%%7ttttt7ttttt(t7tt((((ttt(((((~~~///////^ (6C3t3t(((
    (GK#RRRR##QO6C3%%7%%%%77777t77tt7(((((ttt((((((((t((((((~~////////  /%33tC%~(~
    (eRKK#R@RB#SGs3%%%7tt7777777ttt7ttttt((ttttt(t(((((((((((~~///////^  ^(7%3s3///
    C##Q##QR@##S6C%%7t7tt7%ttt(t((((((t(((t7t((((((((t(((((((~~~//////^^  /7%36( ^^
    ^SSQ#RK#RRQe6C%37(tt7t7(tt(t((ttt(((t((ttt(((((tt(((((((~/~/~/////^   (%3(^/
    /7R#R@QQQKKG6CC%77ttt7t7ttt7ttttttt((t7(((((((t((((((((((((~//////^   (7%/ ~  /
    (QK#BR#QQQe6C3%777t7777777%C%77tt77t(((tt((((t((t77%7t(((((~/////^^  ~(~/ ~/ /
    (KRR@##KQ#esC%%77t%%%%7%3CCCCCC33%%7tttttt(tt(t7tt7777t7(((((~////^  /// // /^
    ^%K#R@##QQSG63%%7%%3CCC36OOOGOOO66C3%7tt(((tttt7777%3CCC637%%7t((~//   ^
    /C#RB#R#KSSOC3%%3CC66s66sOOOGGGOssCC3777t((ttttt%733CCCC6CC6C3%%%t(/
    %#R@B##KQSOC33%CCs6C3%%3%%CssOs66C3%%t77t777ttt7%33C66Cs633%%t(t((/^   // ^
    ^7#SR#@RQSsC3%3C3%%7t7%7777%3CCCCC33%7%777t77777%%3CC3C%7%7tt((((~//   (((/
     /Q#Q@##ReC333CC377777%%%%%%33C666sC%%777ttt7777%3C6C3%%%77ttt((~~/^   (%7(
     ^3###QRKGCCCCC%7%%3COOs6C66OGG6C6OsO63%7(((t7%C6CC33CCCC3CC3%((~/^   /77t/
     (3QKK#RQs3%%6C3%36OGsOOeeSeGOOOOGOss6C%7((((7%Cs6666OCCC6CC3%%%7(/   ^7%7/
    ~Ge#Q#R#Q63C3C366seSSGG#Se#KGCOGGsCCCC3%7t(((73666sOGsCseGQSG6C%33(    (%t/
    ~7OSQ##QOC3337%66ssCC6GQQQQSsssGGsC%C3C%t((((t7%6CCCCCCCCCC3%tt~//((~   /7(
    (7eKQQ#KO333%%%%C6CC3%%%3CCCCCs66sOC%3%%7t((~(%%%sOs6C%%%7t7((((~/^^^   //  ^
    /3SSSQQKQs3%%%3%%%%3%7%3CCCCC6C6ssCC%333%7tt(~/t7%3Css6CC3%%77t77t//^    ^  ^/
    ~3eGSSQQSs3%33777%%3%CC3CC3C6C6ss6C3%733%7t((//(t%%%33C633%%%%%t(// /^      ~
    /3GOOeQ#e633%%77%%7%%37%CsOGOO6C%%%%%%%%3%t((~/~((7%%%%3333%%7((~///^ ^     ^^
    (sOssGSGC3%77%7t7777777%%%3%%%3%%%%3%%%%%7t(~///((ttt7%%%77t((((///^/^
    /%Os3OGGO33%7t7tt(ttt77t7777%%%%3%%%3C%%77t(~~//~((((777777t(((~///^^
     (6sCOGO63%%%77(tttt(tt77%%3%%%%%3CCC33%%7t((////(7%%%tt77tt((((~//^
     tsCOGG633%%7ttttt((tt77777777%3C333%3%777((////~t%3%%%7ttt(((((//^
     ~CCOGGCC3%777tttt((77t7t%3%%3C66C3CC%%%7t((~////~t%CC3%%7t((((~~/^
     ^%sGGGCC3%%%77%tt(tttt77%3366CCC33C3%%%7(((((~/ ^~(%C6CCC7tt(((~//
      (%ssO63%3%3%%7777tt777%36s63CCC%3C6C3%77t(((/  ^/(%%%36C37(((~//^
      ^t6s6C33C3C3%7%7%t%7%36sOC%3CCCsCCCOs6C%%7t/^^~/~(7%%%3CC6C%%7t(~/
      (6CCC3C6CCC333%%%3CCsOsCC3C66ssGGeeOs6CC37~~7%%%%%%%3C66CC63%tt(/^
      tCCC%C333CC33%3CC%COOs6666666C6OOOsOOsss7~t77%%%%%7%3C3Cs6Cs3%7(~/
      (33C6C3%3CCCCCCC6sGOsO666O66sOsCOOsOO6ssC6C3%%t777%t%%C36s3%C3%t~/
       3C33333%3sCC3CCOOOsCsssss6666sss6OOssssC6C3%%7((((tt%333%%3CC37(/^ ^^
       (3C%%336C6CCCssssssss66C3CC%C66C666ss6CC%%t(t((((((7%3CC3C6C%%(/^^^/^
        C3%%33C6C3CC6ss6sOs6sOOss66CC6C33%%7%%%%%%7tt%6GSQSGCCC6C%7t(/////^
        CC3%%3366C33CsOsOOS#RKSeeGssGG6C66CCCCC3%%7%7tOQ##SesCC6%7%7(//~~/
        /%C33%36C63%3%66OGSK#QSGGOs6sCC66C6O63t7%((t((CS#SOCCCCC%7tt(//(~/
         3C333%CC3C3%3C6sOsOS#KO637%3(73(~~77///(//(~tOKQs63%%CC37t(~/~(~/
        /76sC333C63%%3CCs66COe#RKeC7%((t~((((~//~~~77OeeOC%t7%CC37((/~((~^
         CC3%%%3CC%%%366C666sGQQSGCO77%%(tttt(((t(733OsC%((7%%C%7t~/~((~
          76C%%%3C63%%CsC33C6sOOeS6C%t%(77(t(((~(77C6%(~//((%C33%(//((~/
          ^(C33%C3C3%%3C6CCCCCssOOGGsCs77%(t7~773C337(/^^/(t%7C%t(/((~/
          //6CC%%%%C%%3CCC3333CCssss6CCCCC3C33333%%%(/^ ^/(t7%77(/~t(/
           (OC33%3CC33CCCCC33333CC6O633%%%3333%%37t(/^^^~(777%3(~(((/
          //(s6C3%%3CCCC66CCCCCCCC3%6C66C6C6CC3CC3t((~/^/((t777t~t7t/
         ^  ssOC%3%%CCCC666CCCCCC6C33C33CCCC3C3%377t~//~((t7((((7t(/
           %GOO6CCCC66C66CCC66CC66CCC6COs666CC3C7t((((tt(((/~(77(/
          ^/(6SGOOsC33C666C6CCCCCCCC66CCCCCC33CCC%777t(t(((~//~37~/
         ^ ^CsseGGGs6CC6Oes66C66CCCCCCCCCCC6CC3333%77%7t(~~/^/%7(/
         ^tGRsOOOGGGs66CCGOss6CC66CCC3CC6C333CC3C3%77t7(~~^^/%%t/
       ~OSBR#B@OssGGGGGOs6CCsOGOsOss6sC33%3C3%%%%3%%%%7(((//^/t77~
      /O@#@#@SQSsssOGGGGGOOCCC6OGsOssCss63%%%%%7%%%%%7777(~/^ (3%(/
   (3Q@B#R#@@@@@B@#O6ss66sOGeGeeOsC3sOGeGGO666C3333%333CC3%%t(/ /6t~^  (@#O/
 ~Q@@@RB@@@@@@@@@@@ROss6666sOGOGSeGss6C6OSSGGOOsCCCCCCCCC63%%(/ (%t~   tQS7/^
#R@R@@@@@@@@@@B@@@@@#sCCCsssssCsOsGeSSGGO6OGSSSSGeGGOsOOOO67t//%%7~     ~s3((((%
@BB@@@@@@@@@@@@@@B@@Rs6s6CC66s6sO6OeeSQQSGGGGGGSQSSSGGGOs%(%3337(^     /CGs%73%G^
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Bs66CC66C6CCCCsOGGGSSGQQSSSSeeGGGGGGOOC3Ct////^^    /3sGGOOOGGs^
@@@@R@@@@@@@@@@@@@@@@ess6CCC6sCC3C666sOGGGeSSSQKQQSGGGGGOs33%tt(~//     ~CssGGeGeSGt(3C(
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#OC66666CC6CCCCCC6ssOOOOGeeGeSQQSGGO6C%%7(((//     7OOsOSSSSQO6CGeKe
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#SOss666C63CCCCC6666666ssGGGGGOs6C%C3%77t((/^    (OSQOOQQ##KSGGQ##RQ(
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#eOs6C66C3CCCCCC6sss6CC66CsCCC3C333%%%7t(~/^    7eeSQSSK##KSeSK#RKQ%7O
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#QGOs66CCC3CCCCCCCC6ssss66C3C3C33%%77t((///^   tQQQQKKKK#R#QQ##RR##O3se
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#QeOOOss6CC33C666CCCC6C6CCCCCCCC3%%7t((//^ ^^  tKR#K#KK###R#K#R#R###SCOe.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RKKSGOss6CCCCCC3CC3CCC6C6CCCCCC3%77t(~//^^^^//6R#KR##K#R#RRKRR#BBRBB#SSQ.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B#SGOOs6CCC66CCCCCCCCCC%%C%7%%7t((~////~(sK#B@@@@@@B@@B#R@RBR#R##Q#QQ#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RKSeOsssCCCCCC3333%%%%%%%77tt((~~~/~(CGK##RRB@@RRB@@RRRB@RRR#R@@##KK.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#SeGGOOOOsCC3CCC%3%3%%7tt(((((%6Q#R@B@@@@@@@@@B@BRB@BRR#@@R@R###Q

 

 

Men alt er ikke bare velstand i Øyvinia. Det hviler en forstummende stemning om forestående undergang over folket. Så, selv om det elskede overhodet gjør sitt ytterste for å folk til å glemme sine daglige bekymringer, er det ikke fritt for at den jevne Øyvinianer lever sin helg og sin hverdag med blandede følelser.

For enn så lykkelige de kan synes i sin daglige dront, vet de innerst inne at dette vidunderlige livet ikke kan vare. Til det er virkeligheten for skjør, basert som den er på en vakker forestilling — ja nærmest kun en sinnstemning.

Og rundt og over dette spinkle tankespinn kranser dystre motforestillinger seg. Som uværssvangre svartskyer rundt denne fredelige nasjon, styrkes prinsipper så fule at den simple borger rødmer bare under innflytelsen av dem.

Dette er prinsipper som bare overveielsen av hadde vært straffbart, om man da hadde praktisert strafferett i dette utopiske rike. Sinnsbilder så grafiske at man nok må til nabolandet for å forestille seg dem, og selv da kun i den ytterste synd. Ytringer så vulgære at egne sprog må konstrueres som skal bære dem, så den daglige tale kan skjermes.

Og det er i et slikt klima at denne stille nasjon må søke å leve videre i visshet om at nasjonen som begrep og innbyggerne som frie borgere har sin triste skjebne forseglet. Trolig kan ikke engang religion redde dem.

Og der sovnet vi stille inn.Og, selv om ingen har dem dette fortalt, vet de i sitt stille sinn, at dess svulstigere sproget blir i denne epistel, og for hver frynsede klisjé den er innom, nærmer teksten seg sin slutt og med den hele kongeriket også. Så, når setningene blir stadig lengre og stadig mindre velformulerte, kan du regne med at forfatteren av dette triste eventyret vil gjøre det eneste en proper dillettant av hans kaliber burde gjøre; han burde gå å legge seg.